Aktualności

Zgłoszenie zbiornika bezodpływowego lub przydomowej oczyszczalni

  • Aktualności

Urząd Gminy Szczytniki zawiadamia, że  prowadzi ewidencję zbiorników bezodpływowych i  przydomowych oczyszczalni ścieków. Obowiązkiem każdego właściciela  nieruchomości (użytkownika)  jest zgłoszenie użytkowania zbiornika bezodpływowego (szamba) lub przydomowej oczyszczalni ścieków (dotyczy to również wieloletnich użytkowników tych urządzeń, którzy dotychczas nie dokonali takiego zgłoszenia)

                                          w terminie do 30.06.2022.

  Zgłoszenia można składać w Urzędzie Gminy w Szczytnikach, Szczytniki 139 osobiście – pokój nr 2, za pośrednictwem poczty, poczty elektronicznej: sekretariat@szczytniki.ug.gov.pl lub  przez e-PUAP.

   Druk zgłoszenia dostępny w Urzędzie Gminy – Formularz zgłoszenia

Zgłoszenie eksploatacji nowo wybudowanej przydomowej oczyszczalni ścieków*

        Obowiązek  zgłoszenia dotyczy  przydomowej oczyszczalni ścieków o wydajności nie przekraczającej 5 m3 na dobę, wykorzystywanej na potrzeby własnego gospodarstwa domowego lub rolnego w ramach zwykłego korzystania z wód, w terminie  6 miesięcy od dnia zakończeniu jej budowy.

     Do rozpoczęcia eksploatacji oczyszczalni można przystąpić, jeżeli organ właściwy do przyjęcia zgłoszenia w terminie 30 dni od dnia doręczenia zgłoszenia nie wniesie sprzeciwu w drodze decyzji.  

Wymagane dokumenty do zgłoszenia:

  1. Wniosek – druk dostępny Urzędzie Gminy oraz na stronie internetowej www.szczytniki.ug.gov.pl.
  2. Kopia mapy sytuacyjno-wysokościowej z naniesieniem lokalizacji oczyszczalni ścieków lub powykonawczej inwentaryzacji geodezyjnej (oryginał do wglądu).
  3. Kopia zgłoszenia budowy przydomowej oczyszczalni ścieków do Starosty Kaliskiego
    z adnotacją Starostwa o nie wniesieniu sprzeciwu (oryginał do wglądu)
  4. Kopia certyfikatu, aprobaty technicznej przydomowej oczyszczalni ścieków (oryginał do wglądu).
  5. Oświadczenie zgłaszającego instalację lub dowód uiszczenia opłaty skarbowej.

    Właściciel jest także obowiązany do zgłoszenia rezygnacji z rozpoczęcia, zakończenia eksploatacji i zmiany w danych w zgłoszeniu.  Zgłoszenia takiego należy dokonać w terminie 14 dni od dnia  zdarzenia.

 * Podstawa prawna: art. 3 ust. 3 pkt 1 i 2 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (tj. Dz.U. z 2021 r. poz. 888 z późn. zm.)

Sekretarz Gminy

Dariusz Wawrzyniak