Aktualności

KURENDA – Zmiana deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi na terenie nieruchomości zamieszkałych w Gminie Szczytniki

  • Aktualności

Zgodnie z obowiązującymi przepisami, właściciel nieruchomości jest obowiązany złożyć nową deklarację w terminie do 10 dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym nastąpiła zmiana, w tym: – narodziny dziecka, – wyprowadzka, przeprowadzka, – zgon.  Opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi w zmienionej wysokości uiszcza się za miesiąc, w którym nastąpiła zmiana. W przypadku zgonu mieszkańca czas na dokonanie zmiany deklaracji został wydłużony do 6 miesięcy.

           Urząd Gminy Szczytniki na bieżąco weryfikuje liczbę osób zamieszkujących daną nieruchomość względem liczby osób zgłoszonych      w deklaracjach śmieciowych i przeprowadza stosowne kontrole.  Urząd zaleca, by uniknąć regulowania zaległych opłat za odpady,   bezzwłoczne dokonywanie zmiany deklaracji pod kątem ilości osób zamieszkujących nieruchomość.

Jednocześnie informujemy, że sam meldunek dziecka nie zwalnia z obowiązku złożenia nowej deklaracji odpadowej.  

Konsekwencją niezgłoszenia wszystkich osób zamieszkujących posesję może być konieczność uiszczenia zaległej opłaty śmieciowej nawet do 5 lat wstecz z odsetkami.

Zachęcamy także do składania deklaracji drogą elektroniczną poprzez e-PUAP

Więcej informacji udziela Referat Infrastruktury i Ochrony Środowiska Urzędu Gminy Szczytniki, tel. 62 5971728

Sekretarz Gminy

Dariusz Wawrzyniak