Aktualności

INFORMACJA

  • Aktualności

Uprzejmie informuję, że:

  1. 15 MAJA 2022 r. upływa termin płatności Ii raty podatku rolnego, leśnego i od nieruchomości,   w przypadku gdy kwota podatku nie przekracza 100 zł podatek jest płatny jednorazowo            w terminie płatności pierwszej raty (płatność jest wymagalna jednorazowo i nie podlega dzieleniu na raty),

            Należności podatkowe można regulować: u Sołtysa, w kasie Urzędu Gminy, za pośrednictwem banku, Poczty Polskiej, bądź za pomocą elektronicznego systemu płatności.

  • 20 czerwca 2022 r. upływa termin płatności opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi za m-c: kwiecień, maj, czerwiec 2022 r.

Należności  można regulować: w kasie Urzędu Gminy, za pośrednictwem banku, Poczty Polskiej, bądź za pomocą elektronicznego systemu płatności.

Nie wystawia się dokumentu informującego o wysokości opłat.

Opłatę należy uiszczać bez dodatkowego wezwania w nieprzekraczalnym  terminie  do 20 czerwca br.  za       II kwartał 2022 roku,

            Od I kwartału 2021 r.. obowiązuje nowa stawka opłaty: 21,00 zł/m-c od mieszkańca przy zbieraniu         i odbieraniu odpadów komunalnych w sposób selektywny, 42,00 zł/m-c od mieszkańca, jeżeli właściciel nieruchomości nie wypełnia obowiązku zbierania odpadów komunalnych w sposób selektywny. Zgodnie    z Uchwałą nr XXIX / 147 / 2020 Rady Gminy Szczytniki z dnia 20 listopada 2020 r., od dnia 1 stycznia 2021 r. możliwe jest częściowe zwolnienie z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi właścicieli nieruchomości zabudowanych budynkami mieszkalnymi jednorodzinnymi, którzy kompostują bioodpady, stanowiące odpady komunalne     w kompostowniku przydomowym w wysokości 2,00 zł   od obowiązującej stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, jeżeli odpady komunalne są zbierane i odbierane w sposób selektywny, miesięcznie na jednego mieszkańca.            Właściciel nieruchomości ma obowiązek zgłosić zmiany dotyczące liczby osób zamieszkujących na nieruchomości,   w ciągu 14 dni od nastąpienia zmiany, poprzez złożenie nowej deklaracji.

  • Nieuregulowanie należności podatkowych oraz opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi w ustawowym terminie powoduje powstanie zaległości i naliczanie odsetek za zwłokę od następnego dnia po terminie płatności.

            W przypadku nieuregulowania zaległości wraz z odsetkami podejmowane są kolejno następujące czynności egzekucyjne: 

  1. wystawienie upomnienia,
  2. wystawienie tytułu wykonawczego i przekazanie go do Naczelnika Urzędu Skarbowego w celu prowadzenia egzekucji administracyjnej poprzez zajęcie rachunków bankowych, wynagrodzenia za pracę, emeryturę, cesję należności itp.
  3. w przypadku braku zaspokojenia wierzytelności podejmowane jest dalsze działanie egzekucyjne polegające na zabezpieczeniu należności podatkowych na majątku dłużnika w postaci wpisu hipoteki przymusowej na nieruchomości lub zastawu na pojazdach.

          W przypadku wszczęcia egzekucji administracyjnej przez Naczelnika Urzędu Skarbowego będą stosowane środki egzekucyjne i powstanie obowiązek zapłaty kosztów egzekucyjnych, a w tym                  w egzekucji należności  pieniężnej:

• opłaty manipulacyjnej w wysokości 100 zł oddzielnie od każdego tytułu wykonawczego,

• opłaty egzekucyjnej naliczanej od wyegzekwowanych lub zapłaconych środków pieniężnych organowi egzekucyjnemu lub wierzycielowi, o której mowa w art. 64 § 4 lub § 5 ustawy z dnia 17 czerwca 1966 r.    o postępowaniu egzekucyjnym w administracji,

• wydatków egzekucyjnych poniesionych przez organ egzekucyjny w związku z prowadzeniem postępowania egzekucyjnego,

• opłaty za czynności egzekucyjne;

Tryb postępowanie egzekucyjnego określają:

– Ustawa z dnia 17 czerwca 1966 r. o postepowaniu egzekucyjnym w administracji   (Dz.U. z 2019 r. poz. 1438 – tekst jednolity ze zm.),

– Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 30 grudnia 2015 r. w sprawie postępowania wierzycieli należności pieniężnych (Dz.U z 2017 r. poz. 1483- tekst jednolity ).

 Informacji  udziela: 

– o opłatach za gospodarowanie odpadami komunalnymi      – p. Dagmara Wlazły,          

 tel. 62/5971 732 , pok. nr 2, 

– o podatkach i prowadzonych czynnościach egzekucyjnych – p. Daria Dybioch,         

tel. 62  5971727 , pok. nr 1

SEKRETARZ GMINY

/ – / Dariusz Wawrzyniak